Tento dokument obsahuje návrh na zlepšení práce s mládeží v týmech Mongaguá na základě znalostí získaných v rámci bilaterální iniciativy „Týmy Mongaguá v Norsku“, který proběhl na konci června 2019 v MOT kempu pod záštitou FC Rapid Ústí nad Labem, norské ambasády a za finanční podpory  Norských fondů, v rámci programu Lidská práva, inkluze Romů a domácí a genderově podmíněné násilí, Norské fondy 2014 – 2021.

Organizace MOT, norský partner v rámci iniciativy a hostitel celé akce, se zaměřuje právě na práci s mládeží, jejím seberozvojem a prevencí před negativními sociálními jevy jako jsou drogová závislost, šikana, rasismus, hazard a další. Ve své činnosti patří organizace MOT k nejúspěšnějším v celém Norsku, o čemž svědčí i podpora nejznámějších norských sportovců a sportovních klubů napříč sportovními odvětvími. Koncept organizace MOT navíc přesáhl norské hranice a pobočky MOT tak můžeme v současné době nalézt také v Dánsku, Lotyšsku, Jižní Africe, v Thajsku a v nejbližší době se chystá otevření pobočky také v USA. Níže si představíme základní hodnoty a principy práce s mládeží v podání organizace MOT a to, jestli se tyto principy dají přenést do českého prostředí  a následně do týmů Mongaguá.

ZÁKLADNÍ HODNOTY:

 1. Být sám sebou
 2. Vědomě se vést
 3. Být vášnivý
 4. Umět přijmout fakt, že ne vždy se daří
 1. Vytvářet dobrý pocit v ostatních lidech
 2. Ukazovat respekt
 3. Ukazovat lásku
 4. Pečovat o slabší
 1. Nastavit si priority
 2. Postavit se za své hodnoty
 3. Odvážit se promluvit
 4. Praxe tvrdé lásky

Odvaha žít

Být sám sebou – tento princip vede mladé lidi k tomu, aby se přijali, takoví jací jsou. Aby pochopili, že každá bytost se narodí jako originál a odlišnost je dar. Tento princip vede mládež k tomu, aby nenásledovala slepě kroky ostatních. Aby se nesrovnávala s ostatními, ale aby se zaměřovala na vlastní cestu a osobní dílčí vítězství ve svém životě. Být sám sebou znamená znát své slabé i silné stránky, z čehož plyne sebevědomí a upřímnost k vlastní osobě.

Vědomě se vést – tento princip vede mládež k tomu, aby žila „tady a teď. Aby si dokázala nastavit své cíle a priority, k nimž se bude následně svým chováním a jednáním přibližovat. Tento princip učí mladé osoby ve vývoji, aby se vyhýbaly myšlenkám a činnostem, jež jim berou energii a naopak aby vyhledávaly činnosti a myšlenky, které mají opačný efekt.  Vědomě se vést znamená znát své tělo a jeho potřeby, vědět kdy tělo a mysl potřebuje odpočinek a kdy se potřebuje odpojit od okolních vlivů (sociální sítě, internet, média atd.). Vědomě se vést znamená poznávat vlastní talent a zodpovědně o něj pečovat.

Být vášnivý – tento princip vede mládež k tomu, aby prožívala radost ze života, nadšení „pro věc“. Aby tyto emoce projevovala i u malých úspěchů. Tento princip učí být nadšený, cítit se svobodně, ukazovat emoce, sledovat svou touhu, dělat věci, které vás baví a nezáleží na tom, jestli se jedná o práci, koníček či jinou činnost. Při dané činnosti pociťuje člověk pravé vnitřní štěstí a je inspirací pro ostatní.

Umění přijmout fakt, že ne vždy se daří – tento princip vede k pochopení toho, že součástí života jsou kromě vzestupů také pády. Že události se dějí často ve vlnách a že žádné období netrvá věčně. Tento princip učí mladé osoby přijmout jakoukoliv fázi život, v níž se právě nachází, přijmout vlastní nedostatky a problémy. Je důležité pochopit, že každý se občas bojí, je depresivní, trpí bolestmi či se nevyzná ve vlastních myšlenkách. I v takových fázích života je klíčové udržet si vnitřní sílu, trpělivost a sebeúctu. Podstatný fakt vedoucí k pochopení tohoto principu je také to, že občas nepřijde úspěch, i když pro něj uděláme maximum. V takovém případě však nemá smysl se kvůli neúspěchu trápit, protože daný člověk udělal vše, co bylo v jeho silách a může mít čisté svědomí.

ODVAHA STARAT SE

Vytvářet dobrý pocit v ostatních lidech – tento princip učí mládež, že sounáležitost s ostatními přináší vnitřní štěstí. Učí umění naslouchat a věnovaní pozornosti dalším lidem. Tento princip vede mladé osoby k tomu, aby se nebály ukázat druhým, že jsou také důležití a pomáhaly ostatním najít vlastní potenciál. Buďme k ostatním srdeční, nebojme se pozdravit, usmát se na druhého a projevit vděk. Vynechejme negativní komentáře na adresu druhých, ale raději je povzbuďme.

Ukazovat respekt – je umění projevovat druhým zdvořilost bez ohledu na názor, jenž o druhých máme. Respekt je umění dát zodpovědnost jiné osobě, nechat jí svobodně mluvit a projevovat vlastní názory. Projevit respekt také znamená ctít nepsaná pravidla jako pouštět starší osobu sednout, podržet dámě dveře a další. Respekt je vyvážení upřímnosti a naprosté poctivosti – “Můžeš říct pravdu, ale ne každá pravda by měla být řečena“. Respekt ukazujeme také, když při setkání druhému opravdu věnujeme svou pozornost, což vylučuje nahlížení do mobilního telefonu a dalších elektronických zařízení. Mluvme o ostatních tak, jak bychom o nich mluvili v jejich přítomnosti.

Ukazovat lásku – znamená být laskavý ke svému okolí, být pozorný a umět projevit soucit s ostatními. Ukazovat lásku znamená pomáhat druhým, ne kvůli sobě a vlastnímu prospěchu, ale kvůli pomoci jako takové. Tento princip ukazuje, že umět projevit lásku neznamená pouhé nakupování drahých dárků nebo říkání líbivých frází. Umět projevit lásku znamená být s druhým v dobrém i v nouzi, snažit se pomáhat druhým najít vlastní štěstí, věnovat jim svůj čas a zkušenosti.

Pečovat o slabší – je důležité pochopit, že nemůžeme pomoct všem, ale pomoc a pečování o určitou osobu, jež se cítí vynechána z kolektivu, může dané osobě změnit celý život! Tento princip učí mladé osoby ve vývoji, že každá osoba má pozitivní vlastnosti a že je správné pomáhat druhým tyto vlastnosti a vlastní potenciál objevovat. Tímto principem se prolínají všechny další, výše zmíněné, principy.

ODVAHA ŘÍCT NE

Nastavit si priority – tento princip učí nejen mladé poznat, co vlastně chtějí a kam chtějí směřovat. Pokud neznáme odpověď na tyto otázky, budeme vláčeni životem a jeho okolnostmi. Pokud si mladí budou umět nastavit své priority, získají tak více času pro realizaci vlastních snů a cílů, odpočinek, rozhled a tím přirozeně také získají životní rovnováhu. Pokud známe vlastní priority, dokážeme říct ne myšlenkám, činnostem a všemu dalšímu, co nás odvádí od našich priorit a cílů.

Postavit se za své hodnoty – tento princip učí v první řadě mládež vlastní hodnoty objevit. Učí je poznat, co je v jejich životě opravdu důležité, co je inspiruje a činí šťastné. Pokud si je člověk vědom svých hodnot a pravidelně si je zvědomuje, tak bude lépe umět říkat ne. Nedělejme to, co je proti našim hodnotám jen kvůli tomu, že to dělají ostatní. Naslouchejme a respektujme názory ostatních, ale neřiďme se jimi, pokud jdou proti našemu vlastnímu přesvědčení a hodnotám.

Odvážit se promluvit – tento princip je velice důležitý a učí mládež mluvit o svých pocitech. Je lepší o vlastních pocitech mluvit, než je dusit v sobě a nechat ostatní hádat, proč se chováme jinak. Tento princip učí říkat jasně, co se vám líbí a co ne. Je lepší dostat nepříjemnou odpověď než žít v nejistotě, protože jsme se báli zeptat. Tento princip také učí umět přijmout fakt, že se svými názory a činy nezavděčíte všem a že je občas potřeba říkat nepopulární věci, i když nejsou pro ostatní příjemné.

Praxe tvrdé lásky – tento princip znamená umění nastavit ostatním určité bariéry a mantinely, za něž je již nepustíme. Praxe tvrdé lásky nás učí tomu, jak vést tým a pracovat v něm. Praxe tvrdé lásky učí lídry nastavovat týmu jasná a neoblomná pravidla, řešit týmové konflikty a být jasnou a čitelnou osobou, jež je zdrojem inspirace a bude následování ostatními ku prospěchu týmu. Opakem tvrdé lásky je přílišná shovívavost. V takovém případě nás ostatní mohou zahrnout požadavky a prosbami, což může vést k tomu, že budou sledovat především vlastní potřeby a přání, než potřeby a přání kolektivu jako celku. Je dobré dodržovat pravidlo 50/50. Pokud necháme rozhodovat kolektiv o všem a každý bude moct mluvit do všeho, nastane chaos. Pokud však naopak nebudeme nikdy otevřeni k diskuzi s kolektivem a vše si budeme dělat podle vlastního mínění, bude se snižovat sounáležitost členů s týmem a tím i radost a celkově vnitřní síla daného kolektivu.

APLIKACE HODNOT A PRINCIPŮ MOT V ČESKÉM PROSTŘEDÍ A V TÝMECH MONGAGUÁ A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ PRÁCE S MLÁDEŽÍ V TÝMECH MONGAGUÁ

Veškeré výše zmíněné principy a hodnoty lze nepochybně aplikovat také v českém prostředí. Jelikož se jak Norsko, tak ČR řadí mezi civilizované státy Evropy, tak jsou tyto hodnoty přirozeně a správně vnímány jako přirozená součást spokojeného života Evropanů. Bohužel v dnešní vyspělé a konzumní době se lidé i díky rychlosti v jaké dnes žijeme, díky vyspělým technologiím a dalším důvodům (dozvuky komunismu), zmíněným hodnotám a principům vzdalují. K návratu k těmto hodnotám, jež nepochybně ke spokojenému životu vedou, je potřeba k těmto hodnotám a principům směrovat především mladé osoby ve vývoji.

V týmech Mongaguá tak lze činit mnoha způsoby, některé lze aplikovat snadněji, jiné složitěji, zde jsou návrhy na zlepšení práce s mládeží v týmech Mongaguá a jejich následná aplikovatelnost:

 1. Ukazovat pozitivní vzory – poznávat úspěšné osobnosti, organizace, mluvit o jejich příbězích a cestě k úspěchu (přednášky, filmy, návštěvy organizací a sportovních klubů.

V rámci možností aplikovatelné i v současných podmínkách týmů Mongaguá. Ke zlepšení je však potřeba větší finanční zajištění organizace – pravidelné výjezdy do různých organizací a na různé přednášky, zaměstnání trenérů, kteří se budou moct mládeži v týmech Mongaguá věnovat profesionálně na denní bázi

 1. Prohloubit spolupráci s rodiči – nezbytná podmínka ke správnému vývoji mladých osobností je kvalitní a zodpovědná rodičovská péče.

Aplikovatelnost je složitá. Pokud učíme děti v týmech Mongaguá určité hodnoty a principy vedoucí k lepšímu životu a život rodičů jde proti těmto hodnotám a principům, mají trenéři svázané ruce. Řešením je edukace rodičů ohledně činnosti týmů Mongaguá a snaha o zapojení rodičů do dění v klubu. To jde však díky rozdílným sociálním poměrům jednotlivých mládežníků a jejich rodičů pozvolna a je to běh na dlouhou trať.

 1. Zaměřit se na prevenci – lepší je problémům předcházet než se zaměřovat na jejich řešení. Je důležité připomínat mladým základní pravidla a morální hodnoty. Prevence se dá vykonávat na základě názorných příkladů a příběhů různých osob viz bod (a.

Aplikovatelnost tohoto bodu v týmech Mongaguá opět naráží na finanční možnosti klubu. Pokud nebude mít klub zaměstnané profesionální trenéry, kteří se budou moct mládeži a prevenci před negativními sociálními jevy věnovat na denní bázi, budou jejich možnosti v této oblasti značně omezené a z velké části závislé na výchově rodičů viz bod b).

 1. Vytvářet bezpečné prostředí – pro správný vývoj mladé osobnosti a její psychiky je důležité vytvořit v kolektivu bezpečné a pozitivní prostředí, kde se jeho členové navzájem respektují. Prostředí, v němž je chyba přirozenou součástí vývoje. Prostředí, kde mladá osobnost cítí důvěru a důležitost.

Tento aspekt se daří v týmech Mongaguá plnit i za současných podmínek. Mezi jednotlivými členy týmu jsou úzké přátelské vazby a tým Mongaguá je pro jednotlivé členy často druhou rodinou.  Zde je klíčová role trenérů, protože právě oni jsou ti, kteří nastavují týmové prostředí a právě trenérská rozhodnutí, jednání trenérů s hráči a sounáležitost s nimi odráží týmový duch a týmovou náladu, která je v týmech Mongaguá skvělá.

 1. Vytvářet motivační prostředí – pro správný vývoj jednotlivých členů týmů Mongaguá je také důležité vytvářet prostředí, v němž má každý jedinec prostor naplno předvést svůj potenciál a případně má možnost svůj potenciál a talent a posunout na další úroveň.

Tento aspekt se daří v týmech Mongaguá částečně plnit díky partnerství s druholigovým futsalovým klubem FC Rapid Ústí nad Labem. Díky tomuto partnerství mají možnost nejlepší a zároveň nejsvědomitější hráči Mongaguá přecházet do poloprofesionálního klubu a hrát celostátní futsalové soutěže proti nejlepším hráčům v ČR a mít také možnost dostat se do národního týmu. Tým Mongaguá však nepůsobí jen v Ústí nad Labem a do budoucna nechce působit jen na poli sportu, proto je důležité zaměřovat se na navazování podobných partnerství i s dalším kluby, organizacemi. školami a skupinami napříč celou republikou.

 1. Pravidelnost – v týmech Mongaguá je z drtivé většiny mládež ze sociálně slabších poměrů. Tyto mladé bytosti potřebují výše zmíněné hodnoty díky rizikovému prostředí zvědomovat každý den. Díky problémovým rodinám zůstává tato úloha právě především na týmech Mongaguá a jejich trenérech. Časové možnosti trenérů jsou však velmi omezené. Je potřeba tento stav změnit, získat finance na zaměstnání trenérů a vybudování odpovídajícího zázemí a klubového centra (hřiště, učebny, konferenční místnosti).

Aplikace tohoto bodu je díky omezeným finančním a organizačním možnostem týmů Mongaguá velice náročná. Veškerá trenérská činnost je postavena na dobrovolné bázi a trenéři tuto činnost dělají ve svém volném čase na úkor vlastních rodin a zaměstnání, rozvoj naší organizace je tak omezený. Do budoucna je cílem získat dostatek financí na vybudování centra Mongaguá a zaměstnání trenérů tak, aby činnost Mongaguá měla plně profesionální charakter a měla směrem k mládeži a prevencí před negativními sociálním jevy kýžený efekt.

      

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *